Straffesager

Advokat Rikke Wagenblast Sørensen er beneficeret forsvarer og medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater:

Se dette link

Salæret for advokat Rikke Wagenblast Sørensens arbejde i straffesager fastsættes af retten ud fra de vejledende takster. De vejledende takster kan du finde her.

Salæret fastsættes ifølge takster med udgangspunkt i en grundsats pr. time på kr. 2.237,50 inkl. moms. Salæret betales af statskassen. Hvis du bliver fundet skyldig, vil salæret efterfølgende blive opkrævet af politiet hos dig.

Som beneficeret forsvarer fungerer jeg tillige som bistandsadvokat for forurettede. Salæret til en bistandsadvokat betales af statskassen, hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, som dækker udgiften.

Du vælger selv, hvilken forsvarer eller bistandsadvokat, som du ønsker.

Hvis du skal afsone en straf, kan du læse nærmere herom

Mødepligt

Hvis du skal møde i retten, har du som udgangspunkt mødepligt. Der skal meget til, førend Retten accepterer, at der ikke er mødepligt eksempelvis ved udenlands rejser ol. Ved sygdom kan retten  kræve, at du indleverer en lægeattest til rettens vurdering af, om du har haft lovligt forfald. Med virkning fra den 1. juli 2017 er der udarbejdet en standard lægeattest, der bør anvendes i denne forbindelse. Lægeattesten findes på Domstol.dk under selvbetjening/blanketter. Her finder du et søgeord ”lægeattest”, og der er både en vejledning og en standard lægeattest, som skal udfyldes af din læge. Uanset hvad lægen mener, er det retten, der på baggrund af lægeattesten vurderer, om du har haft lovligt forfald. Retten er derfor ikke bundet af lægeattesten, men den lægges dog sædvanligvis til grund af Retten.

Personundersøgelse

Hvis du som sigtet i en sag bliver indkaldt til en personundersøgelse, er det meget vigtigt, at du deltager heri, da resultatet heraf kan have stor betydning for den dom, som du får, hvis dommeren finder, at du er skyldig. Du kan evt. læse mere herom her.

Fodlænke

Hvis du får en ubetinget dom på maksimalt 6 måneder, kan du i nogle tilfælde få lov til at afsone straffen i eget hjem med fodlænke. Det er imidlertid Kriminalforsorgen, som tager stilling hertil. Du kan læse lidt mere om betingelserne for at få lov til at afsone med fodlænke her.

Forurettet

Hvis du er forurettet i en straffesag om en volds- eller sædelighedsforbrydelse, har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat. I andre typer af sager kan du få beskikket en bistandsadvokat under visse særlige omstændigheder.

Du har selv lov til at vælge, hvem du vil have som bistandsadvokat. Vores kontor har stor erfaring som bistandsadvokat. Som bistandsadvokat er det vores opgave at varetage dine interesser under straffesagens behandling i retten og iagttage dine rettigheder under politiets efterforskning af sagen. Hvis du ønsker at kræve erstatning, udarbejder vi også en erstatningsopgørelse for dig.

Vi kan også være behjælpelig med at rådgive om, hvorvidt Erstatningsnævnet dækker erstatningskravet, hvis gerningsmanden ikke kan eller vil betale. Se mere om Erstatningsnævnet via dette link: https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/erstatningsnaevnet

Reglerne for vidner gælder også dig, som forurettet, hvorfor du også bør læse herom. Se nedenfor.

Vidne

Du kan læse mere om det at være vidne her.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk